Медова біржа України
На торгах
Оголошень: 50 Тонн меду: 74

Наш телефон

0 800 21-21-10 Пн-Пт 09:00–18:00

Публічний договір

Преамбула

Веб-сайт www.honeyprice.ua є першою і єдиною в Україні спеціалізованою онлайн-платформою торгівлі медом та інвентарем для бджільництва.

Онлайн платформа, мобільні додатки, інші пов’язані застосунки та серверне обладнання є особистою приватною власністю Командитного товариства «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН». Веб-сайт адмініструється Командитним товариством «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН» із правом надання повноважень адміністратора третім особами на договірних засадах.

Нижченаведений публічний договір (угода користувача) викладений у відповідності до чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту і регулює приватно-правові відносини між власником платформи та його користувачами.

Даний договір є публічним, відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, та його положення є однаковими для всіх користувачів, акцептування положень викладених в ньому вважається беззастережним прийняттям його умов, для чого Командитне товариство «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН» публікує цей договір про нижчевикладене.

1. Загальні положення

1.1. Командитне товариство «РЕМФМЕРТ І КАНДЛЕН» (далі Адміністрація, Підприємство або Медова Біржа – в залежності від контексту в якому застосовується визначення) у відповідності до положень Цивільного законодавства України публікує даний публічний договір (далі – Угода користувача, Публічна оферта або Публічний договір – в залежності від контексту, в якому застосовується визначення) щодо надання послуг на власному веб-сайті www.honeyprice.ua, torg.honeyprice.ua, мобільних додатках та інших застосунках, в порядку та на умовах передбачених даним договором.

1.1.1. Підприємство надає послуги з розміщення оголошень користувачів на власному веб-сайті www.honeyprice.ua, torg.honeyprice.ua, мобільних додатках та інших застосунках з метою продажу чи закупівлі останніми товарів та послуг у відповідності до специфіки діяльності сервісу.

1.1.2. Підприємство надає послуги з розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів та/або банерної реклами на власному веб-сайті www.honeyprice.ua, torg.honeyprice.ua, мобільних додатках та інших застосунках за умови укладання додаткових угод чи домовленостей з рекламодавцями.

1.1.3. Підприємством можуть надаватись додаткові послуги, ціна, обсяг і функціонал яких доводяться до відома замовника послуги при її обранні на відповідній веб-сторінці сайту Підприємства.

1.2. Ця Угода користувача за своєю правовою природою є публічною офертою.

1.3. Умови публічної оферти встановлюються однаковими для всіх осіб, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

1.4. Оферта вважається акцептованою з моменту початку використання або перегляду відвідувачем чи користувачем будь-якого сервісу Медової Біржі, встановлення мобільного додатку або іншого застосунку, реєстрації користувача на веб-сайті, в залежності від того, яка подія наступить раніше, після чого користувач/відвідувач вважається таким, що безумовно і беззаперечно акцептують умови публічної оферти.

1.5. У разі якщо користувач або відвідувач не погоджується із викладеними умовами публічного договору, він має негайно покинути веб-сайт, мобільний додаток або інший застосунок, на який поширюється дія даного публічного договору.

1.6. Адміністрація зобов’язується повідомляти про внесення змін та доповнень до Угоди користувача, які в свою чергу підлягають повторному акцептуванню користувачем.

2. Визначення термінів

2.1. З метою однозначного тлумачення Угоди користувача, терміни наведені в ній мають наступне значення

2.1.1. Медова Біржа – комерційний інтернет ресурс, що являє собою сукупність веб-сторінок під доменним ім’ям net, мобільні додатки та інші за стосунки, права на які належать Командитному товариству «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН».

2.1.2. Адміністрація – Командитне товариство «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42468849, що знаходиться в Україні, місті Херсоні, по вулиці Ярослава Мудрого 16А, офіс 11, яке здійснює сукупність дій для підтримання і належного функціювання Медової Біржі і стежить за працездатністю самого сервісу, його серверів та іншого устаткування. Для здійснення функцій адміністрації Командитне товариство «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН» може залучати третіх осіб на договірних засадах.

2.1.3. Відвідувач – будь яка особа, що зайшла на Медову Біржу для перегляду контенту, без попередньої реєстрації та авторизації.

2.1.4. Користувач – фізична особа, фізична особа–підприємець, юридична особа резидент і нерезидент, які досягли повної дієздатності у відповідності до Цивільного кодексу України і погодились з умовами публічної оферти. При реєстрації юридичної особи, користувачем від її імені виступає уповноважений представник, що діє на правових підставах передбачених чинним законодавством. користувач може виступати продавцем та покупцем.

2.1.5. Реєстрація – процес надання Медовій Біржі персональних даних визначених Угодою користувача для подальшого отримання доступу до додаткових сервісів і ресурсів Медової Біржі, можливості розміщувати лоти та робити закупівлі товарів та послуг. Під реєстрацією також розуміється прийняття особою оферти на укладання даної Угоди користувача, безумовного і беззаперечного акцептування її умов.

2.1.6. Авторизація – процедура надання користувачеві доступу до його аккаунту на Медової Біржі.

2.1.7. Акаунт – сукупність відомостей про користувача, які він надає під час реєстрації на Медовій Біржі, та які містять необхідні дані для його ідентифікації, інформацію для авторизації, обліку, та відображення іншим користувачам та відвідувачам.

2.1.8. Персональні дані – інформація про особу, яка заповнюється при реєстрації, за якою вона може бути ідентифікована. Для цілей застосування «Політики конфіденційності» використовується поняття персональних даних викладене в Законі України «Про захист персональних даних».

2.1.9. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

2.1.10. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.1.11. Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

2.1.12. Товар – предмет лоту. Продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення які відображені для продажу на Медовій Біржі, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів. Також поняття «товар» може використовуватись разом з поняттям послуги, у вигляді: «товари та послуги».

2.1.13. Послуга – предмет лоту, пов’язаний з трудовою або інтелектуальною діяльністю, яка виявляється в кінцевому корисливому результаті для користувача який замовляє послугу, або для третіх осіб. Також поняття «послуги» може використовуватись разом з поняттям «товар», у вигляді: «товари та послуги».

2.1.14. Лот – публічне оголошення із відомостями про товари та послуги, що розміщується користувачем після авторизації останнього, для закупівлі чи продажу шляхом аукціону або за фіксованою ціною. Лот вважається публічною офертою користувача.

2.1.15. Закупівля/Продаж – для правовідносин між Медовою Біржею та користувачем під закупівлею/продажем розуміється акцептування опублікованого лоту користувачем.

2.1.151. Закупівля/Продаж – для правовідносин між користувачами в контексті даної Угоди користувача, під закупівлею/продажем розуміється укладання та виконання угоди між ними про купівлю-продаж/поставку товару, або надання послуги.

2.1.16. Фіксована ціна – лот, в якому міститься незмінна ціна товару або послуги, що безумовно сплачується користувачем при закупівлі/продажі товарів та послуг.

2.1.17. Аукціон – лот закупівлі/продажу товарів та послуг, при якому переможцем визначається той користувач, який запропонує найвигідніші умови.

2.1.18. Пропозиція – відповідні ставки користувачів на аукціоні, що можуть виражатись у кількості, ціні, або якості товарів чи послуг, що закуповуються та продаються.

2.1.19. Комісія – сума грошових коштів, визначена даним договором та/або додатками до нього, що утримується Медовою Біржею в особі Командитного товариства «РЕФМЕРТ І КАНДЛЕН» при акцептуванні відповідних лотів. Комісія сплачується за рахунок користувача, який публікує лот.

2.1.20. LiqPay – платіжний сервіс Акціонерного товариства «Комерційний банк “ПриватБанк”», призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, фізичними особами – підприємцями та юридичними особами в мережі інтернет.

2.1.21. Двостадійна оплата комісії – функція платіжного сервісу LiqPay при якій здійснюється блокування коштів на картці користувача, який сплачує комісію на період до 30 днів. Протягом цього періоду кошти можуть бути розблоковані або списані кошти в залежності від умов передбачених Угодою користувача.

2.2. Всі інші терміни використовуються у відповідності до чинного законодавства України.

3. Реєстрація

3.1. Медова Біржа є спеціалізованою онлайн платформою з торгівлі медом та інвентарем для бджолярів, у зв’язку з чим користувачу надається право на розміщення своїх лотів стосовно продажу чи закупівлі товарів та послуг згідно спеціалізації інтернет платформи, виключно після проходження процедури реєстрації.

3.2. Будь-яка фізична особа, що досягла повної цивільної дієздатності має право пройти процедуру реєстрації на Медовій Біржі задля отримання доступу до функцій з розміщення лотів, участі в аукціонах, акцептування існуючих лотів та інших послуг, що надаються Медовою Біржею.

3.2.1. Для реєстрації фізичної особи на Медовій Біржі обов’язково заповнюються такі поля: «прізвище», «ім’я», «по-батькові», «контактний номер мобільного телефону», «email». Інша інформація надається за бажанням особи.

3.2.2. Фізична особа вважається такою, що приймає умови цієї Угоди при настанні обставин передбачених п. 1.4. Фізична особа зобов’язується додатково акцептувати умови цієї Угоди користувача після проведення процедури реєстрації, про що повідомляється у вікні реєстрації в якому міститься гіперпосилання на дану оферту.

3.3. Будь-яка юридична особа резидент, юридична особа нерезидент, фізична особа-підприємець мають право пройти процедуру реєстрації на Медовій Біржі задля отримання доступу до функцій розміщення повідомлень, участі в аукціонах, акцептування існуючих повідомлень та інших послуг, що надаються Медовою Біржею.

3.3.1. Для реєстрації фізичної особи-підприємця на Медовій Біржі обов’язково заповнюються такі поля: «прізвище», «ім’я», «по-батькові», «контактний номер мобільного телефону», «email», «реєстраційний номер облікової картки платника податків». Інша інформація надається за бажанням особи.

3.3.2. Для реєстрації юридичної особи на Медовій Біржі обов’язково заповнюються такі поля: «назва юридичної особи», «ідентифікаційний код ЄДРПОУ», «контактний номер мобільного телефону», «email». Інша інформація надається за бажанням особи.

3.3.3. Реєстрація юридичної особи нерезидента здійснюється у відповідності до пунктів 3.3, 3.3.2. При юридичній неможливості заповнення всіх обов’язкових полів для реєстрації, юридична особа нерезидент має звернутись до Адміністрації.

3.3.4. Фізична особа-підприємець або юридична особа вважається такими, що приймають умови цієї Угоди користувача, за настання обставин передбачених пунктом 1.4. Фізична особа-підприємець або юридична особа зобов’язуються додатково акцептувати умови цієї Угоди користувача після проведення процедури реєстрації, про що повідомляються у вікні реєстрації, в якому міститься гіперпосилання на дану оферту.

3.4. Користувач зобов’язується вказати при реєстрації актуальну інформацію про своє місцезнаходження, номер мобільного телефону, електронну адресу та інші контактні дані.

3.5. У разі зміни будь-яких даних передбачених пунктом 3.4., користувач зобов’язується невідкладно внести відповідні корегування до свого акаунту.

3.6. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Медову Біржу. Користувач має право користуватися сервісами Медової Біржі тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до акаунту іншому користувачеві (іншій особі), такий акаунт може бути заблокований на розсуд адміністрації.

3.7. Користувач зобов’язаний негайно змінити дані для входу на Медову Біржу, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Медову Біржу, можуть бути використані третіми особами без його згоди та/або відання.

3.8. У виключних випадках Адміністрація для верифікації даних може запитати в користувача документи, що підтверджують інформацію передбачену в пунктах 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2.

3.9. У разі якщо дані користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним визначених пунктами 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, а також у випадку, коли такі дані не дозволяють ідентифікувати користувача, Адміністрація має право відмовити користувачеві в доступі до використання послуг Медової Біржі з попереднім повідомленням користувача або без повідомлення.

3.10. Адміністрація має право в будь-який момент запровадити на Медовій Біржі SMS або Email верифікацію користувача. У разі якщо користувач не пройшов верифікацію Адміністрація має право обмежити або заборонити йому доступ до послуг, що надаються Медовою Біржею.

3.11. Безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший час користувач має право вибрати зручний для нього спосіб отримання обов’язкових сповіщень від Медової Біржі. За умовчанням сповіщення направляються користувачу в його акант та на електрону пошту.

3.12. Інформаційні повідомлення, в тому числі з рекламою додаткових послуг, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на відповідних веб-сторінках Медової Біржі та можуть розсилатися користувачам за наданими ними контактними даними.

3.13. Користувач має право відмовитись від отримання інформаційних повідомлень вимкнувши відповідну функцію в меню акаунту.

4. Публікація лотів та здійснення закупівель/продажу на Медовій Біржі

4.1. Лот користувача публікується шляхом заповнення останнім відповідної форми запропонованої Медовою Біржею, у якій відображається інформація стосовно якості та кількості товару, способу доставки, виду послуги та інша інформація на власний розсуд користувача, що прямо не заборонена даною Угодою користувача або чинним законодавством України.

4.2. Предметом Лоту можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та необмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цій Угоді користувача.

4.21. В описанні Лоту та/або заголовку до нього заборонено зазначати контактну інформацію, або іншу інформацію, з якої прямо або опосередковано можна дізнатись місцезнаходження та контакті дані користувача.

4.3. Користувач зобов’язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним в лоті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, користувач має анулювати лот та повторно заповнити інформацію про товар або послугу.

4.4. Під час заповнення форми лоту, користувач може запитати допомогу Адміністрації Медової Біржі.

4.5. Всі лоти на Медовій Біржі розміщуються строком визначеним в правилах користування Медовою Біржею. Після закінчення відповідного терміну, лоти автоматично деактивуються. Користувач може повторно активувати те саме оголошення, якщо воно ще є актуальним для нього. Користувач має право самостійно деактивувати лот у разі якщо він вже є для нього неактуальним, або з інших причин.

4.6. Користувач не може мати більшу кількість активних лотів, за кількість визначену в правилах користування Медовою Біржею. Гранична кількість лотів може бути збільшена після активації додаткових послуг Медової Біржі, якщо такі пропонуються сервісом.

4.7. Лот є публічною офертою користувача.

4.8. Лот публікується з фіксованою ціною або шляхом проведенням аукціону.

4.9. Лот про продаж товарів та послуг з фіксованою ціною або аукціоном, публікується користувачем, який має намір продати товар або послугу за єдиною ціною визначеною в лоті, або найбільш прийнятними ціновими, кількісними та іншими характеристиками запропонованими потенційними покупцями.

4.9.1. Користувач при публікації лоту про продаж товару підтверджує та гарантує, що його товар відповідає нормам якості, які встановлені чинним законодавством України, а у разі відсутності відповідних норм, відповідає традиційному уявленню про належну якість пропонованого виду товару.

4.9.2. Публікуючи лот користувач підтверджує та гарантує, що він володіє на законних підставах відповідним товаром вказаним цьому лоті.

4.9.3. Користувач при публікації лоту про надання послуг підтверджує та гарантує, що має відповідні навички та здібності для здійснення тих чи інших робіт, які є предметом послуг, а у разі якщо відповідні послуги можуть надаватись виключно на підставі дозвільних документів або ліцензій, користувач гарантує і підтверджує, що має дозвільний документ або ліцензію, які надають йому право надавати відповідні послуги.

4.9.4. При перегляді лоту користувач, який має намір купити товар або послугу, акцептує лот з фіксованою ціною шляхом натискання відповідної кнопки в меню лоту, або надає свою пропозицію в меню аукціону. Акцептуючи оферту викладену в лоті, користувач виражає намір здійснити купівлю товару або послуги в порядку і на умовах визначених в ній.

4.9.5. Після акцептування лоту з фіксованою ціною, користувач який здійснює продаж, отримує повідомлення про успішне здійснення закупівлі і необхідність сплати комісії Медовій Біржі. При аукціоні користувач, який продає товар або послугу обирає з-поміж запропонованих покупцями пропозицій і підтверджує найбільш прийнятну для нього, після чого отримує сповіщення про успішне здійснення закупівлі і необхідність сплати комісії Медовій Біржі.

4.9.6. Комісія сплачується користувачем через сервіс LiqPay шляхом двостадійної оплати. Після оплати комісії правовідносини Медової Біржі і контрагентів по відповідному лоту завершуються, крім випадків прямо передбачених Угодою користувача.

4.9.7. По виконанню користувачами пунктів 4.9.4 – 4.9.6, Медова Біржа надає продавцю контактну інформацію покупця для подальшої комунікації з метою погодження доставки, способу оплати товару або послуги, тощо.

4.9.8. У разі відмови користувача, який опублікував лот від укладання угоди з покупцем після настання подій передбачених пунктом 4.9.7, комісія не повертається.

4.9.9. У разі відмови користувача, який здійснює закупівлю від укладання угоди з продавцем після настання подій передбачених пунктом 4.9.7, комісія повертається користувачу який опублікував лот.

4.9.10. Після виконання користувачами угоди по лоту, останні зобов’язуються підтвердити проведення успішного здійснення продажу в відповідному меню Медової Біржі, та за їх бажанням залишити відгук (коментар) стосовно предмету лоту.

4.9.11. Підтвердження користувача, який опублікував лот про успішне проведення продажу, є підставою для переведення коштів комісії системою LiqPay на рахунок Медової Біржі.

4.9.12. У разі відсутності підтвердження користувача, який опублікував лот, про успішне проведення продажу протягом 29 днів, продаж вважається здійсненим, а кошти підлягають переведенню на рахунок Медової Біржі.

4.10. Лот закупівлі товарів та послуг за фіксованою ціною або аукціоном, публікується користувачем, який має намір купити товар або послугу за єдиною ціною визначеною в такому лоті, або найбільш прийнятними ціновими, кількісними та іншими характеристиками запропонованими потенційними покупцями.

4.10.1. При перегляді лоту користувач, який має намір здійснити продаж, акцептує лот з фіксованою ціною шляхом натискання відповідної кнопки в меню лоту, або надає свою пропозицію в меню аукціону. Акцептуючи оферту викладену в лоті, користувач виражає намір здійснити продаж товару або послуги в порядку і на умовах визначених в ній.

4.10.2. Користувач, який здійснює продаж, або робить пропозицію на аукціоні, підтверджує та гарантує, що його товар відповідає нормам якості, які встановлені чинним законодавством України, а у разі відсутності відповідних норм, відповідає традиційному уявленню про належну якість даного виду товару.

4.10.3. Користувач, який здійснює продаж або робить пропозицію на аукціоні, підтверджує та гарантує, що він володіє відповідним товаром на законних підставах.

4.10.4. Користувач, який здійснює продаж або робить пропозицію в аукціоні про надання послуг, підтверджує та гарантує, що має відповідні навички та здібності для здійснення тих чи інших робіт, що є предметом послуг, а у разі якщо відповідні послуги можуть надаватись виключно на підставі дозвільних документів або ліцензій, користувач гарантує і підтверджує, що має дозвільний документ або ліцензію, які надають йому право надавати відповідні послуги.

4.10.5. Після акцептування лоту з фіксованою ціною, користувач, який здійснює закупівлю, отримує повідомлення про успішне здійснення закупівлі і необхідність сплати комісії Медової Біржі. При аукціоні користувач, який здійснює закупівлю, обирає з-поміж пропозицій і підтверджує найбільш прийнятну для нього, після чого отримує сповіщення про успішне здійснення закупівлі і необхідність сплати комісії Медовій Біржі.

4.10.6. Комісія сплачується користувачем через сервіс LiqPay шляхом двостадійної оплати. Після оплати комісії правовідносини Медової Біржі і контрагентів по відповідному лоту завершуються, за винятком випадків прямо передбачених Угодою користувача.

4.10.7. По виконанню користувачами пунктів 4.10.1, 4.10.5, 4.10.6, Медова Біржа надає покупцю інформацію про продавця для подальшої комунікації з метою погодження доставки, способу оплати товару або послуги, тощо.

4.10.8. Після виконання користувачами угоди по лоту, останні зобов’язуються підтвердити проведення успішного здійснення закупівлі в відповідному меню Медової Біржі, в якому також пропонується зробити відгук щодо предмету закупівлі та особи користувача.

4.10.9. Підтвердження користувача, який опублікував лот про успішне проведення закупівлі, є підставою для переведення коштів комісії системою LiqPay на рахунок Медової Біржі.

4.10.10. У разі відсутності підтвердження користувача, який опублікував лот, про успішне проведення закупівлі протягом 29 днів, закупівля вважається здійсненою, а кошти підлягають переведенню на рахунок Медової Біржі.

4.11. Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені користувачем, не повинні суперечити цій Угоді користувача та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

4.12. Фактом надання послуг Медової Біржі, являється представлення контактних даних продавцю або покупцю про свого контрагента, при виконанні ними умов п. 4.9.7, 4.10.7 даної Угоди користувача.

4.13. Користувач має право направити запит для отримання підтверджуючих документів з надання послуг Медової Біржі.

4.14. Лоти можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) Адміністрацією як перед, так і після розміщення.

4.15. У виключних випадках, при встановленні факту недобросовісної поведінки користувача та/або порушення умов Угоди користувача, комісія яка була сплачена у відповідності до пунктами 4.9.6, 4.10.6 може бути повернута користувачу при зверненні до Адміністрації.

4.16. Забороняється публікація лотів з товарами та послугами, що не є спеціалізацією Медової Біржі. Лоти з такою інформацією видаляються Адміністрацією.

4.17. Забороняються лоти, в яких міститься інформація з персональними даними осіб, інформація обмеженим доступом, конфіденційна або секретна інформація. У виключних випадках Адміністрація може зобов’язати користувача внести зміни до лоту протягом розумного терміну, попередньо не видаляючи сам лот.

4.18. Забороняється надавати в лотах інформацію про конкурентні Медовій Біржі інтернет ресурси. Публікації з такою інформацією видаляються Адміністрацією без попередження користувача.

4.19. Забороняється публікація лотів, які містять в заголовках та/або в самому лоті гіперпосилання та інші інтернет ресурси не пов’язані з Медовою Біржею. Адміністрація може зобов’язати користувача внести зміни до лоту протягом розумного терміну, попередньо не видаляючи сам лот, або видалити його попередивши про це користувача.

5. Додаткові послуги Медової Біржі

5.1. У відповідності до п. 1.1.3 Медова Біржа може надавати користувачу додаткові послуги на умовах викладених в описанні до відповідної послуги.

5.2. Перед замовленням додаткових послуг користувач зобов’язується ознайомитися з цінами на платні послуги Медової Біржі (у разі якщо послуги платні) і умовами та порядком надання цих послуг. Вартість і інформація про обрану послугу доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

5.3. Адміністрація Медової Біржі має право надавати додаткові послуги на спеціальних умовах під час проведення акцій, інформація про яких розміщується на відповідній веб-сторінці Медової Біржі.

5.4. Користувач має право направити запит для отримання підтверджуючих документів про факт надання йому додаткових послуг Медової Біржі.

6. Права та обов’язки Адміністрації

6.1. Адміністрація Медової Біржі має право:

 • на власний розсуд в односторонньому порядку змінити, скасовувати, доповнити положення Угоди користувача;
 • надавати послуги передбачені даною Угодою користувача, а також інші послуги на розсуд Адміністрації, що прямо не суперечать суті діяльності та спеціалізації Медової Біржі;
 • отримувати комісію з акцептованих лотів;
 • відмовити у реєстрації акаунта користувача, акаунт якого було раніше видалено чи заблоковано за порушення умов Угоди користувача;
 • відмовити в публікації лотів, якщо вони не відповідають спеціалізації Медової Біржі або порушують положення Угоди користувача;
 • на власний розсуд в односторонньому порядку обмежити доступ до будь-якої інформації, яка розміщена на Медовій Біржі;
 • змінити вартість комісії та додаткових послуг з обов’язковим повідомленням про це користувача за допомогою розміщення відповідної інформації на Медовій Біржі;
 • в односторонньому порядку розірвати Угоду користувача з користувачем, якщо останній порушив її положення;
 • змінити, доповнити, оновити оформлення будь яких веб-сторінок чи мобільних додатків Медової Біржі і інших пов’язаних застосунків, їх зміст, список сервісів, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються Медовою Біржею, у будь-який час з попереднім повідомленням користувача або без такого;
 • тимчасово призупинити роботу Медової Біржі для проведення профілактичних та інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру.

6.2. Адміністрація Медової Біржі зобов’язується:

 • належним чином дотримуватися умов Угоди користувача та політики конфіденційності, яка є його невід’ємною частиною;
 • сповістити користувача про внесення змін, доповнення або припинення дії Угоди користувача;
 • у разі розміщення користувачем на Медовій Біржі інформації, поширення якої обмежено або заборонено Угодою користувача, чинним законодавства України, або якщо користувач здійснює інші дії, які не відповідають умовам цієї Угоди користувача, винести користувачеві попередження, видалити таку інформацію, видалити або заблокувати акаунт користувача. Адміністрація може застосувати один або декілька наведених санкцій одночасно;
 • вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних користувача від несанкціонованого і неправомірного доступу до них третіх осіб, усіма технічними засобами, які знаходяться в розпорядженні Адміністрації.

7. Права та обов’язки користувачів

7.1. Користувач може використовувати сервіси та послуги Медової Біржі виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені цією Угодою користувача та чинним законодавством України.

7.2. Користувач має право:

 • публікувати лоти в порядку передбаченому Розділом 4 Угоди користувача;
 • звертатися до Адміністрації з консультаційних питань щодо користування Медової Біржі її сервісами і послугами;
 • вибрати зручний для нього спосіб комунікації з Адміністрацією щодо отримання сповіщень, повідомлень, тощо;
 • направляти Адміністрації вмотивовані скарги на дії чи бездіяльність інших користувачів;
 • використовувати сервіси і послуги, які надаються Медовою Біржею, здійснювати пошук та перегляд матеріалів, коментувати розміщенні на сайті матеріали, здійснювати інші дії прямо не заборонені Угодою користувача.

7.3. Користувач зобов’язаний:

 • належним чином дотримуватися політики конфіденційності та умов цієї Угоди користувача;
 • під час реєстрації на Медовій Біржі надавати точні, достовірні та повні дані про себе, свою актуальну контактну інформацію;
 • не реєструвати і не використовувати одночасно більше одного акаунта на Медовій Біржі; не створювати декілька акаунтів на Медовій Біржі, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
 • передавити інформацію про свої персональні дані іншим користувачам виключно з посередництвом Медової Біржі шляхом акцептування опублікованих на ній лотів іншими користувачами;
 • при розміщенні на Медовій Біржі інформації, а також під час використання матеріалів з Медової Біржі, не порушувати авторських та пов’язаних з ними майнових і немайнових прав, дотримуватися чинного законодавства України про авторські та суміжні права;
 • дотримуватися вимог законодавства України і загальноприйнятих норм моралі під час коментування, розміщення оголошень та інших публікацій на Медовій Біржі;
 • якщо користувач вважає, що на Медовій Біржі розміщена інформація, що порушує його права, невідкладно повідомити про це Адміністрацію, а також за потреби надати інформацію, яка підтверджує таке порушення прав.

7.4. Користувачу заборонено:

 • публікувати лоти з інформацією, товаром або послугами, що заборонені для публікації даною Угодою користувача та чинним законодавством України.
 • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати на Медовій Біржі інформацію, яка містить ознаки дискримінації, спрямована на пропаганду війни, розпалювання національної, етнічної, статевої, расової чи релігійної ненависті та ворожнечі, закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни державного кордону України, знищення майна, агресії або розв’язування воєнного конфлікту, а також іншої інформації, яка суперечить чинному законодавству України;
 • вживати у коментарях, лотах та інших публікацій на Медовій Біржі нецензурні вислови;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • намагатися одержати доступ до акаунту та/або персональних даних іншого користувача шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля тощо;
 • порушувати працездатність Медової Біржі будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом розміщення інформації, яка містить віруси, створення додаткового навантаження на сервер, застосування програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу;
 • використовувати без спеціального дозволу Адміністрації програми для збору інформації на Медовій Біржі та/або взаємодії з Медовою Біржею і її сервісами;
 • використовувати Медову Біржу для інших цілей, які суперечать положенням цієї Угоди користувача та чинному законодавству України.

8. Обмеження відповідальності Адміністрації

8.1. Медова Біржа є платформою для публікації лотів і направлення користувачами пропозицій щодо закупівлі чи продажу товарів та послуг потенційним контрагентам. Адміністрація Медової Біржі не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації викладеної в зазначених лотах і пропозиціях.

8.2. Адміністрація не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації розміщеної на ній, включаючи її відтворення та поширення, здійснені як у рамках Медової Біржі, так і іншими можливими способами.

8.3. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення або не вчинення правочину, який укладений або мав бути укладений на підставі лоту опублікованого на Медовій Біржі, та/або неналежної поведінки будь-якої зі сторін такого правочину.

8.4. Адміністрація не несе відповідальності за поведінку користувачів, або за пропоновані ними товари та послуги, зазначені в лотах. Всі суперечки і конфлікти між користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Адміністрації. При спорах між користувачами пов’язаними із порушенням одним із них даної Угоди користувача, Адміністрація може залучатись як посередник.

8.5. Дана Угода користувача та/або окремі її частини не є встановленням між користувачем та Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою користувача.

8.6. Вся розміщена користувачем інформація на Медовій Біржі вважається власністю користувача, який її розмістив, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації законодавству України несе користувач, який її розмістив. Користувач Медової Біржі не отримує ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами та несе повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

8.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Медової Біржі, що стали причиною обмеження доступу користувача до відповідних сервісів.

8.8. Адміністрація Медової Біржі не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціювання і доступність окремих сегментів мережі інтернет та мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу користувача до послуг та сервісів Медової Біржі.

8.9. Адміністрація Медової Біржі не несе відповідальності за відповідність сервісів та послуг цілком або їх частин очікуванням користувача, безпомилкове та безперебійне надання сервісів, припинення доступу користувача до сервісів та послуг, а також за збереження логіна та пароля користувача, що забезпечують доступ до сервісів, з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Медової Біржі, і не відшкодовує користувачу будь-які пов’язані з цим збитки.

8.10. Адміністрація не несе відповідальності перед користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним сервісів Медової Біржі, або неможливості їх використання або несанкціонованого доступу до комунікацій користувача третіх осіб.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів авторського права, та інших об’єктів, що використовуються на Медовій Біржі при наданні сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників та охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами та конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, що входять до складу Медової Біржі і належать Адміністрації, крім дозволеного в цій Угоді користувача, без дозволу Адміністрації чи іншого законного правовласника є незаконним та може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9.2. Права на знак товарів і послуг Медової Біржі належать Командитному товариству «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН» та зареєстровані у порядку передбаченому чинним законодавством України.

10. Строк дії публічного договору. Порядок внесення змін і доповнень

10.1. В межах прав і обов’язків Адміністрації даний публічний договір набуває чинності з моменту його публікації на веб-сайті honeyprice.ua, що супроводжується винесенням розпорядчого документу Адміністрацією про затвердження умов публічного договору і прийняття його до виконання.

10.2. В межах прав і обов’язків користувачів даний публічний договір набуває чинності з моменту початку використання або перегляду відвідувачем чи користувачем будь-якого сервісу Медової Біржі, встановлення мобільного додатку або іншого застосунку, реєстрації користувача на веб-сайті, в залежності від того, яка подія наступить раніше. При акцептуванні лоту, здійсненні пропозиції, сплаті комісії Медовій Біржі, користувач має додатково ознайомитись з умовами Угоди користувача і прийняти їх.

10.3. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Медовій Біржі в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Адміністрації і пояснення причин, шляхом видалення акаунту.

10.4. Дія публічного договору з ініціативи Адміністрації припиняється у разі винесення розпорядчого документу про припинення дії даного публічного договору.

10.5. Внесення змін та доповнень до публічного договору затверджується відповідним розпорядчим документом Адміністрації.

10.6. Про припинення дії публічного договору, зміни і доповнення до нього Адміністрація зобов’язується невідкладно сповістити користувачів.

11. Додатки до публічного договору

11.1. Додатки до публічного договору є його невід’ємною частиною.

11.2. Внесення змін, доповнень та припинення дії додатків до публічного договору здійснюється таким самим способом, що застосовується до публічного договору.

11.3. Даний публічний договір містить наступні додатки:

11.3.1. Правила користування Медовою Біржею.

11.3.2. Політика конфіденційності.

11.3.3. Політика використання cookies.

11.3.4. Тарифи Медової Біржі.

12. Заключні положення

12.1. Підтвердженням надання платних послуг Медової Біржі є виписка з особового рахунку Командитного товариства «РЕМФЕРТ І КАНДЛЕН», яка формується на підставі даних, доступних на акаунті користувача. Виписка з особового рахунку надається тільки за запитами користувачів.

12.2. Відносини з використання Медової Біржі не врегульовані Угодою користувача, регулюються чинним законодавством України.

12.3. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин які регулюються Угодою користувача, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

12.4. При виникненні конфліктних ситуацій, спорів, суперечок, претензій та вимог між користувачами, між користувачами та Адміністрацію, сторони зобов’язуються вирішувати їх першочергово шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення спору шляхом переговорів, такій спір розглядається в судовому порядку судами України відповідно до територіальної юрисдикції та підсудності справи.

12.5. Визнання судом будь-якого положення публічного договору недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди користувача.

12.6. Даний публічний договір складений та опублікований українською та російською мовами, автентичні примірники якого знаходяться в розпорядженні Адміністрації.